Skip to main content

Over ons

Wat doet de Huurdersvereniging Noord-Limburg (HV-NL)?
Het doel van de Huurdersvereniging Noord-Limburg is om in het kader van de volkshuisvesting de collectieve belangen van haar leden in haar werkgebied te vertegenwoordigen.
De leden van de Huurdersvereniging Noord-Limburg zijn huurder van een woning die zij huurt van de woningcorporatie/verhuurder Stichting Wonen Limburg’ of ‘Wonen Limburg Accent B.V.’ binnen het werkgebied van Noord-Limburg in de regio’s Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. 

Het dienen van het algemene belang van huurders van Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent
De Huurdersvereniging Noord-Limburg bestaat sinds jaartal 1998 en kent haar oorsprong vanuit de Woningwet en de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv, ook wel Overlegwet genoemd). De vereniging wordt gezien als een wettelijk erkende huurdersorganisatie en heeft op grond daarvan te maken met rechten en plichten. De doelstelling van de vereniging is het collectief behartigen van de belangen van huurders van woningcorporatie Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent in het werkgebied van de gemeenten binnen de regio’s Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

Hiernaast heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg een doorlopend mandaat gekregen van de huurdersorganisatie, de Huurdersbelangenvereniging Venlo om de gemeentelijke prestatieafspraken van 29 huurwoningen (cijfers 2023) van woningcorporatie Woonwenz te maken binnen de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast heeft de huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg een doorlopend mandaat verstrekt aan de Huurdersbelangenvereniging Venlo om de gemeentelijke prestatieafspraken van 304 woningen (cijfers 2023) van woningcorporatie Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent te maken binnen de gemeente Venlo.

Onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld, de rechtspositie van huurders, gedegen onderhoud aan woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een leefbare en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw. Het bestuur en overige afgevaardigden van de vereniging zijn vrijwillig, wel kan het bestuur ervoor kiezen zich door (betaalde) professionals te laten adviseren en/of te ondersteunen bij volkshuisvestelijke zaken.


Individuele huurders
Individuele huurders met problemen, vragen zullen door ons worden doorverwezen naar de woningcorporatie en/of de verantwoordelijke instanties. Uiteraard zullen wij de individuele huurder ondersteunen en informeren daar waar mogelijk. De woningcorporatie en/of de verantwoordelijke instantie(s) zal u als individuele huurder vervolgens van een inhoudelijk antwoord voorzien.

Ook zou een individuele huurder een klacht kunnen indienen bij de Regionale Geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg en/of de landelijke Huurcommissie. Bij ‘Links’ op onze website hebben wij snelkoppelingen gemaakt van de verschillende relevante instanties.

Achterban
Het is uiteraard niet mogelijk voor de verhuurder om alle huurders bij elkaar te roepen en daar overleg mee te voeren als er iets dient te worden gewijzigd. Hiervoor zijn de huurdersorganisaties in het leven geroepen om zoveel mogelijk huurders bij zich te laten aansluiten en om die vervolgens te kunnen raadplegen om op deze manier de mening van huurders te laten horen. De inbreng van de huurder is daarom van groot belang voor de Huurdersvereniging Noord-Limburg, huurders hebben namelijk recht van spreken!

Sommige leden hebben vanuit interesse of expertise de behoefte om inhoudelijk mee te praten over, of actief deel te nemen aan bepaalde (volkshuisvestelijke) thema’s of acties omtrent wonen. Dit maakt de Huurdersvereniging Noord-Limburg mogelijk door afdelings-, thema, netwerk of kenniswerkgroepen op te richten. Op deze manier kunnen leden bijdragen aan het ontwikkelen van ideeën en standpunten. Ook kunnen er (tijdelijke) commissies in het leven worden geroepen om bepaalde activiteiten binnen de vereniging op te zetten, denk bijvoorbeeld aan een campagneactie (bijv. een achterban/bewonersraadpleging over een bepaald onderwerp), trainingen of een (in)formele samenkomst van leden van de vereniging / huurders van verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent.

Rechten van een huurdersorganisatie zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg

De rechten en plichten van huurdersorganisaties (zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg) en bewonerscommissies (die zich kunnen aansluiten via de Huurdersvereniging Noord-Limburg als huurdersorganisatie) zijn vastgelegd in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (kortweg Overlegwet of WOHV genoemd). Deze wet bestaat sinds 1 december 1998. In de Woningwet 2015 staat een aantal nieuwe rechten, die uitsluitend gelden voor huurdersorganisaties in de corporatiesector, dit is van toepassing bij de Huurdersvereniging Noord-Limburg als huurdersorganisatie.

 

Overlegwet

Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties (en bewonerscommissies) rechten en bevoegdheden bij tal van onderwerpen.

- Informatierecht
Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent als verhuurder moet de Huurdersvereniging Noord-Limburg als huurdersorganisatie informeren over haar plannen en beslissingen.
Bijvoorbeeld over het onderhoud of huurverhoging.

- Overlegrecht
De huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg overlegt minimaal 1 keer in het jaar met de verhuurder, Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent. En vaker als het nodig is. Bijvoorbeeld bij belangrijke beslissingen van verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent.

- Adviesrecht
De huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg heeft het recht om verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent advies te geven over een beslissing.

- Instemmingsrecht
Alleen bij het (wijzigen van) servicekostenbeleid en fusies tussen corporaties heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht.

- Agenderingsrecht
Voor elk overleg met verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent mag een huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg onderwerpen op de agenda zetten.

Een huurdersorganisatie, zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg heeft ook recht op een kostenvergoeding. Dit is mogelijk voor:
- Overleg met en advies aan de verhuurder;
- Informeren en raadplegen van de huurders;
- Scholing van de huurdersorganisatie, met minimaal drie scholingsdagen voor de leden van het bestuur van de huurdersorganisatie;
- Kosten voor het uitnodigen van externe deskundigen, het vragen van inlichtingen en adviezen van externe deskundigen en voor het vragen van een schriftelijk advies van een externe deskundige;
- Kosten voor de interne organisatie (bijvoorbeeld kantoorkosten, huur vergaderruimte, versturen nieuwsbrieven).

Naast rechten zijn er volgens de Overlegwet ook een aantal plichten voor de huurdersorganisatie, zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg:
- Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn, vereniging of stichting;
- Het bestuur van een huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door/vanuit de achterban;
- De huurdersorganisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat de huurdersorganisatie moet kunnen aantonen namens de huurders te spreken.
   De huurdersorganisatie betrekt de huurders bij haar standpuntbepaling, ze schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders;
- De huurdersorganisatie geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt de kans om zich bij haar aan te sluiten.

Woningwet 2015
Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden:
- Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen;
- Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie;
- Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties;
- Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het (volkshuisvestelijk) gebied van wonen.
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.

Woonbond
De Huurdersvereniging Noord-Limburg is als huurdersorganisatie aangesloten bij de Woonbond, de Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders.
De Woonbond ondersteund- en adviseert tegen betaling de Huurdersvereniging Noord-Limburg als huurdersorganisatie bij verschillende vraagstukken op verzoek van het bestuur.   

Bezoekers aantal

We hebben 155 gasten en geen leden online