Skip to main content

25-04-2023, korte update met betrekking tot het geschil met Wonen Limburg

Beste huurders, leden, 

Laatstelijk hebben wij op 23 februari 2023 een update geplaatst over het geschil met Wonen Limburg dat bij de rechtbank liep alsook het geschil dat liep bij de Huurcommissie.
Via dit bericht brengen we jullie graag op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

Op 13 maart 2023 heeft een zitting bij de rechtbank te Roermond plaatsgevonden in het geschil met Wonen Limburg. Zoals aangekondigd heeft de Huurdersvereniging betaling van de wettelijk verplichte bijdrage over 2022 en een voorschot op 2023 van Wonen Limburg gevorderd.
Wonen Limburg heeft zich in de procedure verweerd. Zij heeft aangegeven te twijfelen over de juistheid van de gang van zaken bij HVNL. Als hoofdargument heeft zij aangegeven wel tot betaling te willen overgaan, maar daarvoor eerst inzage te willen in de gehele financiële administratie van HVNL. Die eis kwam op, omdat HVNL geen deel meer uitmaakt van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg (SHWL). HVNL heeft aangegeven best inzage te willen verstrekken, maar dat eigenlijk onnodig te vinden. HVNL heeft immers nooit inzage hoeven verstrekken en haar boekhouding wordt ieder jaar gecheckt door een accountant. Bovendien was de begroting over 2022 al goedgekeurd en had er al meer dan een jaar door Wonen Limburg betaald moeten plaatsvinden.

Omdat partijen het niet eens zijn geworden over wie nu welke verplichting als eerste had, is de rechtbank gevraagd om daarover uitspraak te doen. Die zou op 27 maart 2023 volgen.
Beide partijen waren het echter eens dat een gesprek om de verhoudingen te verbeteren waarin een basis gelegd kon worden voor toekomstige samenwerking broodnodig was.
Los van de uitspraak hebben partijen daarom ook een gesprek ingepland op 23 maart 2023.

Nog voordat een gesprek kon plaatsvinden, heeft de rechtbank al op 20 maart 2023 uitspraak gedaan. Kort gezegd heeft de rechtbank erkend dat Wonen Limburg de begroting over 2022 heeft goedgekeurd, maar desondanks geoordeeld dat zij het te lastig vindt voor een kort geding om te beoordelen welk bedrag dan precies betaald zou moeten worden. De rechter heeft de vorderingen tot betaling afgewezen en heeft gehamerd op een gesprek tussen beide partijen. De afwijzing van de vordering is dus niet gestoeld op inhoudelijke gronden, maar op de formele (voor)vraag of de rechter vindt dat kort geding hier een uitkomst moet bieden. HVNL betreurt die uitkomst, omdat zij van mening is dat de rechter hier duidelijke parameters voor beide partijen had kunnen geven. Ook had de rechter het evenwicht weer kunnen terugbrengen in de verhouding tussen Wonen Limburg en HVNL.  

Desalniettemin is er met Wonen Limburg gesproken op 23 maart 2023. Inmiddels is er ook een tweede gesprek geweest.
Wonen Limburg is tevens overgegaan tot een betaling en heeft toegezegd ook een eerste betaling over 2023 te zullen voldoen op korte termijn. Dat zou gebeuren als HVNL de procedure bij de Huurcommissie zou intrekken.  
HVNL heeft besloten dat geding in te trekken. Wonen Limburg heeft gehamerd op vertrouwen, hetgeen door procedures niet wordt versterkt. HVNL vertrouwt er dan ook op dat Wonen Limburg haar beloftes zal nakomen, tot betaling zal overgaan, en een toekomstige samenwerking vruchtbaar zal blijven.
Voor nu kan HVNL met het vooruitzicht op een nadere betaling door Wonen Limburg weer doorgaan met dat wat zowel voor haar als Wonen Limburg het belangrijkste zou moeten zijn, namelijk het behartigen van de belangen van jullie: de huurders en de leden.

Daarvoor dient verder nog een samenwerkingsdocument tussen Wonen Limburg en HVNL te worden opgesteld. De verwachting is dat dat volgende maand handen en voeten zal gaan krijgen.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn, houden wij u daarvan natuurlijk op de hoogte.

Bestuur en gevolmachtigden van de huurdersorganisatie, Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 132 gasten en geen leden online